فریادهای اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در ۲۲ شهر و ۱۷ استان و پیام خانم مریم رجوی

 

فریادهای اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در ۲۲ شهر و ۱۷ استان و پیام خانم مریم رجوی به بازنشستگان غیرتمند

 

 

خانم مریم رجوی به بازنشستگان دردمند و محرومی که باهمبستگی و اتحاد و با فریادهای ”سفره‌هامون خالیه وعده وعید کافیه“ و ”گرانی، تورم بلای جان مردم“ درشهرهای سراسر کشور دست به اعتراض زدند، درود فرستاد و افزود:
بازنشستگان غیرتمند با شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حق‌مون» بر ادامه اعتراضات سراسری خود تأکید کرده اند.
آری، تنها راه پایان دادن به فقر و تورم و بیکاری، قیام و خیزش برای رهایی از فاشیسم دینی و استقرار آزادی و عدالت در میهن اسیر است.