همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانان در کشور‌های مختلف جهان با برگزاری تجمع و گردهمایی‌ها، همبستگی خود را با قیام مردم قهرمان سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

 

رم

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

کلن

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

برلین

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

بروکسل - مقابل سفارت آخوندی

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

هلند - لاهه

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

اشتوتگارت - آلمان

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

مونیخ

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

 

هامبورگ

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

هانوفر

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

 

ژنو - سوئیس

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف

همبستگی اشرف‌نشانان، ایرانیان آزاده با قیام سراوان در کشورهای مختلف