چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف در شب چهارشنبه سوری در حمایت از جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی با بپاکردن آتش علیه دژخیم ولایت در شهرهای میهن، مراسم چهارشنبه سوری را همراه با آتش زدن عکس‌های خامنه‌‌ای جلاد جشن گرفتند.

برلین

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

مونیخ

 

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

هامبورگ

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

فرانکفورت

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

برمن

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

اشتوتگارت

چهارشنبه‌سوری اشرف‌نشانان در حمایت از کانون‌‌های شورشی

 

کاسل

 

 

نورنبرگ

 

 

 

هایدلبرگ