سیدنی - همبستگی اشرف‌نشانان با پناهجویان ایرانی

 

جمعی از اشرف‌نشانان در سیدنی(استرالیا) در روز همبستگی با پناهنجویان، با شرکت و برگزاری تظاهرات در این روز، از پناهجویان ایرانی که از جهنم آخوندی گریخته و در کمپ‌ها و زندانهای استرالیا هستند حمایت کردند.

 سیدنی - همبستگی اشرف‌نشانان با پناهجویان ایرانی

سیدنی - همبستگی اشرف‌نشانان با پناهجویان ایرانی

سیدنی - همبستگی اشرف‌نشانان با پناهجویان ایرانی