ایران - فراخوان کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین به تحریم نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم«نه به قاتلان ۱۵۰۰ شهید آبان، نه به انتخابات فرمایشی»

در آستانه سال جدید ایرانی، هواداران مجاهدین و کانونهای شورشی، با نصب بنر و پلاکارد، و با شعارنویسی در معابر عمومی، به تحریم گسترده نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم فراخوان دادند.

این فعالیتها علاوه بر مناطق مختلف تهران در شهرهای اصفهان، کرج، اهواز،‌ خرم آباد، شیراز،‌ مشهد، تبریز، رشت، کرمانشاه، همدان، بوشهرو... صورت گرفت

برخی از شعارهای روی پلاکاردها و دیوارنویسی‌ها برگرفته از پیامهای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت در دعوت به تحریم نمایش انتخابات رژیم دیکتاتوری مذهبی بود. از جمله این شعارها: «نه به قاتلان ۱۵۰۰ شهید آبان، نه به انتخابات فرمایشی»، «مریم رجوی - سال نو را می‌توان و باید به یک سال پر قیام تبدیل کرد»، «مریم رجوی: تحریم سراسری انتخابات، پاسخی به قاتلان ۱۵۰۰ شهید بخون خفته آبان است»، «تحریم سراسری این انتخابات توسط مردم ایران آن روی سکه قیامهای مردم است»، «تحریم انتخابات وظیفه میهنی است»، «مسعود رجوی: رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی»، «مسعود رجوی: برای این زنده‌ام و نفس می‌کشم که در میهن اشغال شده و اسیر، فلک دیکتاتوری دینی را سقف بشکافیم و با جنگ صد برابر طرحی نو در اندازیم»، «مسعودرجوی - تحریم نمایش انتخابات یک وظیفه ملی است».


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (۴ آوریل ۲۰۲۱)

 

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - «مریم رجوی - سال نو را می‌توان و باید به یک سال پر قیام تبدیل شود» - ۹ فروردین ۱۴۰۰

 


 
تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - «مسعود رجوی: برای این زنده‌ام و نفس می‌کشم که در میهن اشغال شده و اسیر،‌فلک دیکتاتوری دینی را سقف بشکافیم و با جنگ صدبرابرطرحی نو دراندازیم»- ۹ فروردین ۱۴۰۰
 

 

رشت -«نه به قاتلان ۱۵۰۰ شهید آبان، نه به انتخابات فرمایشی»- ۹ فروردین۱۴۰۰

 


 
کرمانشاه – فعالیتهای هواداران مجاهدین خلق و کانون‌های شورشی‌- «رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی»- ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
 

 

اهواز و بوشهر- فعالیتهای هواداران و کانونهای شورشی - «مریم رجوی: تحریم سراسری انتخابات، پاسخی به قاتلان ۱۵۰۰ شهید به خون خفته آبان است»- ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
 

 

اصفهان - فعالتهای کانون‌هاشورشی و هواداران مجاهدین -«تحریم سراسری انتخابات توسط مردم ایران آن روی سکه قیامهای مردمی است.»- ۹فروردین ۱۴۰۰
 

مشهد، خرم‌آباد، همدان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - «تحریم انتخابات وظیفه میهنی است»- ۱۱فروردین ۱۴۰۰
 

شیراز - فعالیتهای هواداران مجاهدین - «مسعودرجوی - تحریم نمایش انتخابات یک وظیفه ملی است» - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰