كميسيون‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم
مافياي اطلاعات آخوندي به بهانه اطلاع از وضع مجروحان و مصدومان چهارمين حمله موشكي
در صدد جمع آوري اطلاعات از نتايج جزيي و تاكتيكي حمله به منظور طراحي كشتار بعدي است

به دنبال چهارمين حمله موشكي به ليبرتي، ماموران و مزدوران اطلاعات آخوندي و شعبه آن موسوم به انجمن نجات، تحت عنوان خانواده ساكنان و به بهانه اطلاع از اسامي و وضعيت مجروحان و مصدومان، در صدد گردآوري اطلاعات جزيي تاكتيكي و عملياتي از نتايج حمله 5 دي، براي طراحي دقيقتر حملات بعدي و گرفتن شهيد و مجروح بيشتر است.
بنا به گزارشهاي رسيده از درون رژيم آخوندي، پس از حمله 5 دي به كمپ ليبرتي، وزارت اطلاعات مأموران خود را موظف كرد تا بيانيه ها و نامه هايي را به زبانهاي مختلف تحت عنوان خانواده هاي ساكنان ليبرتي تنظيم و براي مراجع بين المللي مانند كميسارياي عالي پناهندگان، صليب سرخ بين المللي، نماينده ويژه دبير كل در عراق و مقامات عراقي ارسال كنند و مدعي شوند نگران سلامتي و وضعيت بستگانشان در ليبرتي هستند و خواستار «اعمال فشار بر رهبران سازمان مجاهدين در ليبرتي براي اعلام اسامي زخمي ها جهت اطلاع خانواده ها» شوند.
تشبثات رذيلانه براي جمع آوري اطلاعات از ليبرتي زير عنوان اسامي مجروحان كه صرفاً با اهداف جنايتكارانه عليه مجاهدين بيدفاع در ليبرتي پيگيري مي‌شود، در حاليست كه همه مجروحان نزد كميسارياي عالي پناهندگان و يونامي ثبت شده و خودشان با خانواده هايشان در تماس هستند. مأموران و مزدوران اطلاعات كه براي مجروحان حمله 5 دي اشك تمساح مي‌ريزند، از قماش همان جنايتكاراني هستند كه نزديك به دو سال تحت نام خانواده، به بمباران صوتي و شكنجه رواني مجاهدان با 320 بلندگو مشغول بودند و ساكنان را به كشتن و به آتش كشيدن اشرف تهديد مي‌كردند.
كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا در روز 31 ارديبهشت طي اطلاعيه يي در باره انتشار اسامي اولين گروه انتقالي ساكنان ليبرتي به آلباني اعلام كرد كساني كه به اين «اقدام نفرت انگيز پليسي مبادرت كرده اند، تحت هر نام و عنوان و پوششي، در ارتباط با وزارت بدنام شكنجه و جاسوسي قرار دارند و مجري خطوط آن هستند» و از دولت آمريكا و ملل متحد خواستار ممانعت از دسترسي گشتاپوي آخوندي و نيروي قدس به اطلاعات ساكنان شد.


شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم
13دي 1392(3 ژانويه 2014)