تلویزیون کانال سه فرانسه-اعلام منطقه یک پاریس به عنوان«شهر خواهر»اشرف ۳ توسط شهردار ژان فرانسوا لوگاره

در یک اقدام بسیار سیاسی، شهردار منطقه یک پاریس، ژان فرانسوا لوگاره اخیرا اعلام سمبلیک خواهری منطقه یک پاریس را با شهری در آلبانی به نام اشرف ۳ به امضاء رساند. ساکنان اشرف که همه آنها ایرانی و در واقع مجاهدین خلق سرسخت ترین مخالفان رژیم ایران هستند.
گزارش تانیا واتین و لوئیز سیمونده:
ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس است. 
در ۱۳ ژوئیه او به همراه ۲۰۰ شخصیت از سراسر جهان در آلبانی بسر میبرد و از سوی مخالفان ایرانی مجاهدین خلق که یک شهر را اخیرأ ساخته اند، دعوت شده است. شهردار منتخب منطقه یک پاریس اکنون اعلام سمبلیک منطقه یک را بعنوان شهر خواهر اشرف ۳ ارائه میکند.


شهردار ژان فرانسوا لوگاره: ما رسما اعلام میکنیم که مقاومت علیه استبداد و همه تهدیدها علیه این ارزشها یک حق غیر قابل برگشت و غیر قابل مذاکره است.
ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس به کانال ۳ تلویزیون فرانسه گفت: در شهری هستیم که قلبش می تپد و تبلور امید به جایگزینی و آلترناتیو در ایران است و این آن چیزی است که میخواهیم از آن قدردانی کنیم و تشویق کنیم.

اشرف ۳ در عرض فقط یک سال از خاک برخاسته است و توسط مخالفین رژیم آخوندها بر روی زمین دست نخورده ای نزدیک تیرانا ساخته شده است. مجاهدین خلق که سالها در عراق پناهنده بودند و تحت سرکوب قرار گرفتند آنجا را با کمک سازمان ملل ترک کردند و در آلبانی مستقر شدند.
در دو هزار کیلومتری آنجا، اولین پایگاه استقرار آنها در اور سوراوآز، شورای ملی مقاومت ایران را در خود جای داده است که توسط مریم رجوی رهبری میشود. از ۴۰ سال پیش والدواز یک سرزمین پناهندگی برای این مخالفین ایرانی است.
در میان آنها بهزاد نظیری که از یک سفر چند روزه پر احساس از اشرف ۳ باز گشته می گوید:یک سوم اشرفی ها زندانی سیاسی رژیم بوده اند و برای من که سه سال در زندانهای خمینی بسر بردم، قبل از هر چیز فرصتی برای بازیافتن همسلولی هایم بود، کسانی که با هم شکنجه های مشابه شدیم. خاطره هایی را زنده کردیم ولی نگاهمان رو به آینده است، نگاه به ایرانی که نیاز به تغییر رژیم دارد در نتیجه به استقرار دمکراسی نیاز دارد.