شکست بزرگ رژیم در کشاندن مردم به پای صندوقها جوشش خون شهیدان قیام آبان است.

خانم مریم رجوی تحریم بزرگ نمایش انتخابات در فاشیسم دینی را به مردم ایران تبریک گفت و آنرا رویارویی بیش از ۹۰ درصد مردم ایران با حاکمیت آخوندها و رأی مردم ایران به سرنگونی توصیف کرد . خانم رجوی افزود: شکست بزرگ رژیم در کشاندن مردم به پای صندوقها، جوشش بلافصل خون ۱۵۰۰ شهید قیام آبان و خیزشهای بعدی مردم ایران است. این بایکوت بی سابقه «نه» بزرگ به خامنه ای و روحانی و تمامیت رژیم آخوندی و بیانگر استقبال عمومی از شعار کانونهای شورشی در بارة «رأی من سرنگونی» است.

اظهارات مسخره خامنه ای مبنی براینکه مشارکت وظیفه و حکم شرعی است، التماسهای مکرر روحانی و مشاورانش که قهر با صندوقها آمریکا را خوشحال و عملیات تخریبی مجاهدین را بیشتر میکند، فراخوانهای سپاه پاسداران و ظریف به اینکه با مشارکت حداکثری فشار حداکثری را به شکست بکشانیم، نه تنها اثر نکرد بلکه انزجار مردم از سرقت حق حاکمیت مردم در انتخابات نامشروع را مضاعف و عزم آنان برای تحریم را جزم تر کرد.

تحریم سراسری انتخابات مخاصمات درونی و بن بست مرگبار رژیم را تشدید و روند سرنگونی آنرا بدست مردم و مقاومت ایران تسریع میکند. فشردن دستهای خونین این رژیم نامشروع در عرصه بین المللی باید متوقف شود. جامعه جهانی باید حق مردم ایران برای مقاومت و تغییر رژیم آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردمی را برسمیت بشناسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
دوم اسفند ۱۳۹۸ (۲۱ فوریه ۲۰۲۰)