گردهمایی جهانی ایران آزاد

همبستگی با قیام مردم ایران

حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی

 

 سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار  

برای بازگرداندن دولت ملی و دمکراتیک دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۱
سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک در سال ۱۳۶۰


 

ارتباط زنده با ۳۰ هزار نقطه

در ایران و ۱۰۰ کشور جهان با مجاهدین در اشرف ۳

با شرکت ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف

 

 

اشرف ۳

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

واشنگتن - مقابل کاخ سفید

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

برلین

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

پاریس

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

 

رم

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

اسلو-مقابل پارلمان نروژ

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

لندن

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

وین - اتریش

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

فنلاند

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

استکهلم

گردهمایی جهانی ایران آزاد

یوتوبری - سوئد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

 

ژنو - مقابل مقراروپایی سازمان ملل

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

آمستردام

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

لاهه

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

استراسبورگ

گردهمایی جهانی ایران آزاد