به آتش کشیدن مراکز سرکوب سپاه و بسیج توسط کانونهای شورشی