وزیر خا رجه آمریکا: رژیم ایران به اقدامت تروریستی در سراسر جهان ادامه میدهد


وزیر خا رجه آمریکا ۱۰ مهر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران به کارزار تروریستی اش در سراسر جهان و همچنین فعالیت‌های اتمی‌اش ادامه داده است.

پمپئو افزود:‌ مماشات با این رژیم سیاست اشتباهی بود. به آنها پولها داده شد و این فرصت داده شد که کارزار ترورشان را در سراسر جهان رونق دهند ولی ما این را متوقف ساختیم.ما آنها را از پول برای این اقدامات محروم ساختیم.
پمپئو گفت: روحانی هم گفته است که تاکنون ۱۵۰میلیارد دلار در اثر تلاشهای آمریکا از دست داده اند و این پول یعنی ۱۵۰میلیارد دلار هزینه یی است که در غیر اینصورت بایستی تمام مردم جهان می پرداختند. بنابراین تلاشهای ما موفق بوده اند و این موفقیت ادامه خواهد داشت.