وزیر خا رجه آمریکا ۱۰ مهر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران به کارزار تروریستی اش در سراسر جهان و همچنین فعالیت‌های اتمی‌اش ادامه داده است.

پمپئو افزود:‌ مماشات با این رژیم سیاست اشتباهی بود. به آنها پولها داده شد و این فرصت داده شد که کارزار ترورشان را در سراسر جهان رونق دهند ولی ما این را متوقف ساختیم.ما آنها را از پول برای این اقدامات محروم ساختیم.
پمپئو گفت: روحانی هم گفته است که تاکنون ۱۵۰میلیارد دلار در اثر تلاشهای آمریکا از دست داده اند و این پول یعنی ۱۵۰میلیارد دلار هزینه یی است که در غیر اینصورت بایستی تمام مردم جهان می پرداختند. بنابراین تلاشهای ما موفق بوده اند و این موفقیت ادامه خواهد داشت.