وزارت خارجه آمریکا: در آبان گذشته وقتی که مردم شجاع ایران به یک رژیم فاسد اعتراض کردند این رژیم با کشتار و شکنجه پاسخ داد.

دفتر وزارت خارجه آمریکا۳۰آبان۹۹:‌ سال گذشته، وقتی که مردم شجاع ایران به یک رژیم فاسد اعتراض کردند، این رژیم با کشتار، شکنجه و قطع کردن اینترنت پاسخ داد. آمریکا این هفته تحریمها و محدودیتهای ویزا علیه کسانی که نقشی در این نقضهای فاحش حقوق بشر ایفا کردند، اعلام کرد.
توئیتر دفتر وزارت خارجه آمریکا