به آتش کشیدن بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه و پایگاه بسیج سپاه پاسداران در شهرهای مختلف

 

به آتش کشیدن بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه و پایگاه بسیج سپاه پاسداران در شهرهای مختلف