سلام به آموزگاران پایداری و استقامت در رزمگاه لیبرتی و سلام به پرکشیدگانی که به عهد خود وفا کردند و تا آخرایستادند.
تا نیست نگردی ره هستت ندهند این مرتبه با همت پستت ندهند
چون شمع قرارسوختن تا ندهی سررشته روشنی بدستت ندهند

ازشما آموختیم: آزادگی، ایستادگی، مقاومت، سرفراز بودن وانسان بودن را. ازشما آموزگاران رهائی بخش آموختیم ذلت ستیزی را. آخوندهای کوردل شب پرست که به قول علی شریعتی دکانداران دین هستند و نه روحانیون خدا ترس، سالیان درازی است که در پناه و تبانی با شاهان چکمه پوش و سرسپردگی به قدرتمداران جهانخوار عامل استعمار و استثمار و عقب ماندگی ملت آزادیخواه ایران شده اند غافل از اینکه این مردم خاصه نسل گذرکرده از توفان های سی خرداد شصت و قتل عام مردادشصت و هفت و هجده تیر و خرداد هشتاد و هشت به یمن آموخته هایشان از شما آزادی ستان های مبارزاشرفی که جان برکف درجنگ با تحجر و بنیادگرائی کمر به نابودی دیکتاتور بهر شکلش بسته اید و تارسیدن به دمکراسی و آزادی دست بردار نیستید.
عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
باید بگویم آخوند! توپ، تانک، مسلسل، حتی موشک دیگر اثر ندارد. از دست دادن بیست و سه تن از رشید ترین فرزندان ملت آزاده ایران، هر چند که بسیار درد ناک و سنگین است ولی خواهی دید که همین جنایت ضرباتی خرد کننده بر پیکر زهر خورده ولی فقیه و رژیم جهنمی ات خواهد شد. موشک های تو نه تنها خللی در تصمیم به سرنگونی رژیم منحوست ایجاد نکرده بلکه حتی باعث بیداری کسانی شد که به جهت منافع دنیوی تعمدا خود را بخواب زده بودند. خون این عزیزان فریادی شد عالم گیر. گوش کن تا بشنوی.
یا ما سر خصم را بکوبیم بر سنگ یا او تن ما به دار سازد آونگ
القصه در این زمانه پر نیرنگ یک مرده بنام، به که صد زنده به ننگ
مقاومت ملت ایران تا سرنگونی محتوم تو از پای نخواهد نشست حتی اگر حامیت پوتین و یا پناهت دامن اوباما باشد.
درود به همه رزمندگان راه آزادی