جواد نامدار: حکومت دزدان و چهل دزد بغداد!


امروز هم خبر دستگیری و محکومیت دو تن از کارگزاران درجه دوم طایفه دزدان اعلام شد؛ حسین فریدون برادر رئیس جمهور آخوندها به ۵ سال زندان محکوم و بازپرس دادسرای قوه "قصاییه" دستگیر شد.

بر اساس یک قانون ریاضی اگر عمل زیر رادیکال را تا بینهایت ادامه دهید ریشه آن صفر میشود. حالا که مردم و مقاومت سترگشان آخوندهای جنایتکار حاکم را به زیر رادیکال حسابرسی اعمال چهل ساله شان قرار داده اند، حاکمان فاسد چاره ای جز تبعیت از قانون اثبات شده "مقاومت" ندارند. اگرچه آنها بر آنند تا نمایش مبارزه با فساد را در مرز مشخصی یعنی تا دایره سردمداران و فرماندهان سرکوب و جنایت متوقف کنند، اما در "جبر" اجتماعی نیز وقتی زیر رادیکال منفوریت و خروش اجتماعی قرار گرفتی قانونمند به سمت صفر نزول خواهی کرد.
داستان حکومتگران فاسد و جانی حاکم بر ایران چیزی فراتر از داستان دیکتاتورها و حاکمان کلاسیک جهان و حتی فاشیسم هیتلری است. این جماعت پوک مغز و متحجر و درنده که از اعماق تاریک تاریخ سر بر آوردند و در عدم حضور یک آلترناتیو آزادیخواه و پیشرفته و مردمی به قدرت رسیدند طی چهل سال حاکمیت منحوس خود نشان دادند که با انسانیت و آزادی و آبادی و شادی و پیشرفت و ترقی و هر آنچه شایسته انسان است بیگانه و در ستیزند.
اکنون حتی آنها که منافع مادی خود را در استمرار حاکمیت پلید این جماعت وحشی و خونریزی می دیدند و بر اعمال داعشی و تروریستی آنها سرپوش میگذاشتند و با آنها مماشات میکردند نیز سرانجام به این نتیجه رسیده اند که اینها آدم نمی شوند.
میگویند چهل دزد بغداد از گرسنگی نمردند، آنها از بیخوابی هلاک شدند زیرا همه دزد و به یکدیگر مشکوک بودند. البته آخوندها که رسوائی فساد و دزدیهای نجومیشان هر روز بر ملا میشود، قبل ازآنکه از بیخوابی هلاک شوند به آتش خشم مردم ستم کشیده و رنجدیده ایران گرفتار خواهند آمد. وای به روزگارشان که چه سرنوشت سخت و دردناکی در انتظارشان است.