فکر کردم دهن دریدگی فریبا هشترودی را در ردیف دلواپسان نظام جهل و جنایت بگذارم و از این گوش بشنو و از آن گوش در کنم، بگذارم و بگذرم،

اما با آشنایی به فرهنگ توابان پُر رو که می خواهند هزینه خوش رقصی به بارگاه قدرت را از حساب مخالفان قدرت بپردازند، سکوت را درست ندانستم.
وقتی جوانان مبارز تمامی رژیم را زیر شلیک شعارهای خود قرار داده و سینه سپر کرده و می‌گویند بجنگ تا بجنگیم، توابی در خارج از مرزهای ایران که از امتیازات سفر به ایران سود می‌برد، می‌خواهد با تبلیغ برای رژیم و مکمل آن چنگ انداختن به مبارزان، کاسبی کند.
فریبا هشترودی در یکی از برنامه های تلویزیون فرانس ۲۴، قاسم سلیمانی جنایتکار را «قهرمان ملی» خطاب کرد در مصاحبه‌ای با گزارشگر تلویزیون «ایران فردا» نیروی ستیزنده با استبداد مذهبی حاکم بر ایران را «ملعون» خطاب کرد.
وی برای بالا بردن قیمت خود می گوید؛ کسانی از تبریز به ملاقات او رفته و گفته اند که؛ حرفهای شما مثل رهبر خامنه‌ای است.
شوربختانه برای این ردیف آدمها که رژیم رو به زوال است و بازار تملق گویی خریدار زیادی ندارد.
به قول زنده یاد شاملو
هر گاو گند چاله دهانی
آتشفشان روشن خشمی شد:
«این گول بین، که روشنی آفتاب را
از ما دلیل می طلبد»
توفان خنده ها...
- «خورشید را گذاشته،
می خواهد
با اتکا به ساعت شماطه دار خویش
بیچاره خلق را متقاعد کند
که شب
از نیمه نیز بر نگذشته ست.»