بتازگی می‌بینیم که چطور رژیم وحشی و خونخوار آخوندی بار دیگر و با ترفندی قدیمی با استفاده از به اصطلاح خانواده های مجاهدین «از همه چیز خود در راه آزادی گذشته» را عَلَم کرده و همراه با مزدوران خارجه نشین و البته پُر از باد در غبغب در ادعای اپوزسیون رژیم.. به جان مجاهدین در اشرف ۳ افتاده است که گویا فرزند شیرخواری را در سن سی... چهل سالگی از مادرش با زور و اجبار جدا کرده اند و اشکی نیست که در این راه نریزند و اپوزسیون نمایی نیست که از غم این شیرخوار سی... چهل ساله شب را تا به سحر برای نجاتش با تماس با وزارت اطلاعات رژیم سپری نکرده باشد....

جلالخالق.... رژیمی که دختران و پسران سیزده چهارده ساله را از سی خرداد سال ۶۰ تا آبان ماه سال ۹۸ با گلوله به مسلخ برده... رژیمی که مادران باردار را اعدام کرده تا به قول خمینی دجال دشمنان اسلام را در نطفه خفه کند... رژیمی که از مادران داغدار پول گلوله هایی را که مغز و قلب فرزندان عزیزشان را سوراخ سوراخ کرده طلب میکند تا جسد فرزندانشان را اجازه دفن کردن بدهد.. رژیمی که پشت در های اشرف۱ و لیبرتی ادعای عشق به دیدار «افراد خانواده» در میان مجاهدین را داشت و در عین حال عربده زبان از حلقوم در آوردن همان مجاهدین «عزیزشان» را سر میداد و با بولدوزر و تانک و مسلسل به شکار شان میرفت... همان رژیمی که زنان و مردان و کودکان سیلزده و زلزله زده را در تنور ویروس کرونا رها کرده تا در خیابان‌ها بر زمین بیافتند و جان بدهند و در همین هنگام دار و ندار مردم را به تروریستهای دست پرورده اش در خاورمیانه واریز می‌کند.. رژیمی که چشم در میاورد دست راست و پای چپ قطع میکند سنگسار میکند و اسید به صورت دختران می ‌پاشد به یکباره داد خواه یک جوان سی چهل ساله شده که یکباره از خواب بیدار شده و متوجه شده مادری دارد مبارز و مجاهد خلق که برای رهایی وطنش و خلقش از همه چیز خود گذشته است... البته در غم دیدار مادرش بهتر است با خبرنگاران خریده شده توسط رژیم به دیدار مادرش بشتابد... و یک سری خائنین به خلق هم با پول های پناهندگی که از صدقه سر همین مجاهدین و مبارزه شان برایشان فراهم شده... برایش دست می‌زنند...
راستی چرا؟؟؟ آخر هر کودک خردسالی هم میفهمد که در حالی‌که در عراق و در زیر ضرب حکومت وابسته عراقی نتوانستی هیچ غلطی بکنی و مجاهدین با شکوه و انسجام سازمانی و مهاجرتی تاریخی به آلبانی آمدند حالا در یک کشور اروپایی که دُم ترورسیتهایت را هم در تله انداخته... هیچ غلطی نمیتوانی بکنی.... اما همه میدانند که درد رژیم آخوندی چیست از آنجایی که مثل روز برایش روشن است که در «پسا کرونا» مردم ستمدیده و فقر کشیده و تحقیر شده و کوفته شده ایران حسابش را برای همیشه کف دستش خواهند گذاشت.
و چون میداند که آلترناتیوی به جز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت همآورد او نیست و با سازماندهی قیام‌های سراسری بزودی نابودش خواهد کرد لذا چاره ای جز این ندارد که به تنها و آخرین حربه و ترفند شکست خورده اش رو بیاورد تا شاید در این میان بتواند به خیال خام خود نیروها و توان مجاهدین را از سازماندهی قیامها به انحراف بکشاند... اما که فقط ضعف خودش را نشان می‌دهد و اثبات میکند که دیگر کفگیرش به ته دیگ خورده و تیری برای شلیک ندارد...