وزارت اطلاعاترژیم آخوندی: برنامه ی حذف فیزیکی و مستقیم مجاهدین شکست خورده است! باید از زبان بریده ها و خائنان به مجاهدین، مجاهدین را "شیطان" و "از خمینی بد تر" معرفی کنیم!

بعضی از بریده ها و خائنان به مجاهدین: مجاهدین " شیطان" و " از خمینی بد ترند"!
همان بعضی از بریده ها و خائنان: ما زبان وزارت اطلاعات نیستیم، مجاهدین که "شیطانند" و "از خمینی بد ترند"، به ما تهمت می زنند!
جلال الدین بلخی(مشهور به مولانا):
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا می آیی ای اقبال پی
گفت؛ از حمّام گرم کوی تو
گفت ؛خود پیداست از زانوی تو
ـــ یکی بود به اسم سعید شاه‌ سوندی! در جریان عملیات فروغ جاویدان خودش را به پاسدارهای رژیم تسلیم کرد. چو انداخت که تیر خورده و دستگیر شده! بعد هم هر چه توی مخش داشت باضافه تخیلاتش تقدیم کرد به وزارت اطلاعات رژیم. بعدش هم تا مدت ها در صدر بریده ها و خود فروخته هایی بود که در خارج از کشور با حمایت همه جانبه نظام آخوندی کار اتهام و بهتان و دروغ پردازی علیه مجاهدین و مسعود رجوی را برعهده داشت. همه ی این کارها را می کرد و مرتب به مجاهدین هم فحش می داد که چرا به او می گفتند مزدور و خائن و آدم فروش ووو!
ـــ کسان دیگری هم بودند! اما همه انگار از روی یک دستور العمل و بخشنامه می خواندند و عمل می کردند:
ـــ درست مثل امروز. ماهیت بخشنامه و دستورالعمل وزارت اطلاعات تغییر نکرده است: باید از زبان بریده های مجاهدین، مجاهدین را " شیطان" و "از خمینی بد تر" معرفی کنیم!
امّا مجریان جدید با آهنگ جدید کار اجرای احکام را پیش می برند: مجاهدین " شیطان" و " از خمینی بد ترند"!
ـــ و تا هنگامی که نظام آخوندی هست و مجاهدین هم مقابلشان سخت و محکم ایستاده اند، این ماجرا ادامه خواهد داشت!