روزگاری شفاف و شیرین‌تر ازعسل، با مقاومت و کانونهای شورشی و قیام برای سرنگونی.

روزگاری که پیام دادگاه محاکمه یک رژیم روبه زوال تروریست با مزدوران و پرستوهایش (خفاشهایش) به‌رغم بوق و کرنای مصونیت دیپلماتیکشان از تغییر تعادل‌قوا و پارامترهای جهان‌بینی مماشات تحت تاثیر مقاومتی سازمان یافته، منسجم با قیامهای پیوسته به‌خصوص از سال۱۳۹۶ تاکنون را نوید می‌دهد.

همه مبارزات آزادیبخش در جهان به‌خصوص انواع طولانی آنرا از هر زاویه که نگاه کنیم دارای شباهتهای زیادی می‌باشند گرچه که بسته به زمان و مکان و امکانات موجود در مکان و زمان هر انقلاب، پیشتازان سعی در بهره‌گیری حداکثری از شرایط موجود در زمان خود داشته و دارند.

آری، دادگاه محاکمه یک دیپلمات تروریست رژیم نیز پرتویی از یک تغییر تعادل‌قوا در بین مقاومت و رژیم دجال آخوندی دارد و شرایط فعلی با زمان ترورهای «میکونوس در برلین و شهید پروفسور کاظم رجوی در ژنو» و دیگران کاملاً متفاوت گشته است.

اگر چه که می‌توان گفت این دادگاه دارای دقیق‌ترین و جامع‌ترین مدارک جنایت رژیم بود، ولی مگر در دادگاه میکونوس و دیگر دادگاههای تروریستهای رژیم در کشورهای مختلف سند و مدرک محکوم کننده کم بود؟

بنابراین می‌توان گفت که تیغ مماشات کند شده و کارآیی مزدوران یا از همه مهمتر پشم و پیله رژیم فرتوت ولایت وقیح فرو ریخته است. هم‌چنانکه اشاره شد فاکتورهای فعال در جامعه و در رابطه با مقاومت در حال غربال شدن و ورود به فازی انقلابی‌تر می‌باشند که عوامل آن عبارتند از:

- قیام پیگیر و ضربه زننده‌ای که از سال۱۳۹۶ تحت حمایت کانونهای شورشی و مقاومت منسجم و سازمان‌یافته به رهبری سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آغازشد و تا امروز نیز ادامه دارد.

- آشکار شدن عمق جنایت پیشگی و فساد رژیمی تروریست، فرتوت و قرون‌وسطایی به‌ویژه با کشتار بیش از ۱۵۰۰نفر در قیام آبان ماه ۹۸.

- شکست سیاست مماشات با جنایتکارترین رژیم به‌اصطلاح مذهبی تاریخ معاصر ایران ولی بر ضدتمام اصول و آموزه‌های مذهب مورد ادعای خود.

- عدم کارآیی مماشات برای غرب برخلاف سالیان گذشته حکومت ملایان.

- اما بزرگترین دست‌آورد دادگاه بلژیک همان آشکار کردن لجنزار فساد، جنایت پیشگی و خود فروشی بریدگان و مزدوران رژیم مانند مزدور نفوذی مصداقی که از گذشته‌های دور در کشتار و بخون کشاندن زندانیان مقاوم و جان برکف در زندانهای رژیم ملاها از هیچ رذالتی دریغ نکرده است، اکنون نیز در جریان طرح بمبگذاری ژوئن ۲۰۱۸ همزمان با جریان کنفرانس سالانه مقاومت در یک تلویزیون لندنی به همراه شیطان بنده خائن روسیاه دیگر، منتظر شنیدن صدای انفجار بمبی بودند. تا آنرا به خود مقاومت نسبت دهند.

ساکنین لجنزار مزدوری که از نور افتادن در درون این لجنزار به‌شدت وحشت دارند، بعد از حکم دادگاه دست به تلاش مذبوحانه زده و با سیاست فرار به جلو سعی در بدر بردن خود و رساندن اکسیژن به رژیم روبه زوال آخوندها می‌نمایند.

اینجاست که اطلاعیه کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت در این باره بسیار راهگشا است و به درستی ساکنان این منجلاب را مورد خطاب قرار داده و به آنها اعلام می‌دارد که وقت آن است که هر چه زودتر وضع خود را با این لجنزار مزدوری و ساکنان آن مشخص کرده و بدانند که هم‌چنانکه آن دیپلمات و سه مزدور همراه او به دست عدالت گرفتار شده و همه چیز از جمله اقامت خود را از دست دادند، چه بسا همین سرنوشت به‌زودی در انتظار آنها باشد.

لذا بسی آشکاراست که هدف مقاومت سرنگونی تام و تمام رژیمی بس جنایتکار و رسیدن مردم ایران به آزادی و دموکراسی است. همان رژیمی که اکنون در چنگال خلقی قهرمان و خشمگین گرفتار آمده و دیگر امکانی برای تغذیه ساکنان این لجنزار در دست ندارد.

البته به این مزدوران پیشانی سیاه باید گفت: اگر باور ندارید به اخبار دستگیری یک دیپلمات تروریست و همراهان مزدورش در ترکیه توجه کنید که رسوایی شما را نیز اظهر من‌الشمس می‌کند.

درود بر سازمان مجاهدین خلق، کانونهای شورشی و شورای متحد و منسجم مقاومت ایران، این زیباترین وطن.