بهار بر یگانگی باوران عاشق انسان و میهن فرخ باد!

شورش صبح بهاران، نور و باران زنده باد
رویش گل بر ستیغ کوهساران زنده باد
میزند سر آفتاب زندگی بر هر دری
رقص ساقی چرخ ساغر وصل جانان زنده باد
اتحاد زندگی کیشان باورمند عشق
صوفیان بر سر میعاد و پیمان زنده باد
لحظه تکفیر زنجیر و درفش و تیغ و دار
خط بطلان بر مرام و نظم شیطان زنده باد
موسم آزادی اندیشه از چنگال دیو
ریزش بنیادی دیوار زندان زنده باد
از زمین برچیده بادا رسم و راه بردگی
شعله آزادگی در قلب انسان زنده باد
زنده بادا شورش خورشید بر انگار شب
زندگی در اوج آن پویان و رویان زنده باد
جنبش صبح بهاران، نور و باران زنده باد
رویش گل بر ستیغ کوهساران زنده باد