روحانی (با غمزه!): از ۱۶ تیر هرقدر دلمان خواست غنی سازی می کنیم

بیش از این شیخا غنی سازی نکن
خسته میشی، جفتک اندازی نکن

سانتریفوژ قراضه هم نخر
خویش را بند موتورگازی نکن

ترس در چشمان تو پیدا شده
اینقدر تو صحنه پردازی نکن

تو همان شیخ پلید قاتلی
با محبت جمله پردازی نکن

دوره اخّاذی از یو اس گذشت
از اروپا هم تو اخّاذی نکن

سیدعلی دقمرگ شد از دست تو
پس تو با اعصاب او بازی نکن

شینزوآبه گفت: عاقا گفته است
ای ترامپ بحث براندازی نکن

هرچه می خواهی بیا راحت ببر
بر سر این سفره "مرتاضی"! نکن

پس تو ای شیخ بنفش حقه باز
بهر عاقا جنقولک بازی نکن

حرف عاقا را بکن آویز گوش
دشمنان را از خودت راضی نکن

حضرت عاقا خودش یک شاعر است
تو برایش قافیه سازی نکن

ناز اگر لازم شد عاقا می کند
تو دیگه اینقدر طنازی نکن