پیشکشی بخاطره تابناک پهلوانانی که بجاودانگان پیوستند و آنانکه بر فراز دار و صلیب بیدارند و میرزمند

بغض را باید بمشتی آهنین تبدیل کرد 

هم بخیزش در ره نظمی نوین تبدیل کرد 

 

ساختار اهرمن را باید از بنیان زدود 

دوزخ غم را بباغی دلنشین تبدیل کرد 

 

در دل هر کوی و برزن، هر کجا شور است و عشق 

خویش را باید بشیری در کمین تبدیل کرد 

 

بر فراز قله ها باید که آتش برفروخت 

وحشت از شب را بخشمی آتشین تبدیل کرد 

 

میستایم قلب سرخی را که انسانباور است 

آنکه انسان را بانسان آفرین تبدیل کرد 

 

وآنکه بتها را نه تنها، نیز بتگر را شکست 

آنکه دانش را بنوری بر زمین تبدیل کرد 

 

یک قدم ماندست و میپاشد ز هم سامانه اش 

 آنکه فرهنگ جنایت را بدین تبدیل کرد 

 

بغض را باید بمشتی آهنین تبدیل کرد 

هم بخیزش در ره نظمی نوین تبدیل کرد 

 

پیروزی از آن نستوهان نورباور است