شاملوی عزیز تو واقعا درد مشترکی بودی

یادت را گرامی میداریم