شعار انقلاب

 

يك سوال و يك جواب/ كنيم دوباره انقلاب

محو آخوند جنایت/ انقلاب تا نهايت

شورش و جنگ حق ماست/ تا ولايت پا بر جاست

نان مسكن آزادى/ اتحاد عشق آبادى

خامنه اى ولايتش باطله/ شوراها توده اى كامله

كانونهاى شورشى/ جنگاور يورشى

ضامن حق مردم/ چه گنج باشه چه گندم

از مشروطه تا به حال/ آزادى بوده محال

از قجر تا رضا شاه/ چه كودتاه پادشاه

تا خمينى جنايت/ حالا جنگ با ولايت

ملت نداره چاره/ فقط تفنگ خمپاره

توپ تانك چه بهتر/ خيالمان راحت تر

كنيم بپا مؤسسان/ روشنگران زحمتكشان

حكومت دمكراتيك/ سكولاريسم و لائيك

حق همه دخالت/ در امور سياست

سياستى دمكرات/ دمكراسى به كرات

آزادى هاى احزاب/ دمكراسى ميشه ناب

تعامل و تفكر/ از هم كنيم تشكر

عقيده ها رنگينه/ دمكراسى همينه

برابرى مساوات/ ايران شود چه آباد

زنان چو شير غُران/ رزم آوران ميدان

مردان همدوش زنان/ يكى شود رزمشان

خمينى از ما نبود/ سوء تفاهمى بود

گوادولوپ چاره كرد/ ايرانو بیچاره كرد

دست بدهيم دست هم/ رفاه زنيم ما رغم

حالا كنيم چاره اى/ وصله زنيم پاره اى

ايرانه وصله پاره/ زياد حوصله داره

تاريخى از پُرِ زخم/ رنج و ملال اخم و تَخم

حال كنيم انقلاب/ عليه اين منجلاب

تنها ره رهايى/ اينه اگه بخواهى