پیشکش به آزادیخواهان خردورز موحد میهنم و نیز پهلوانانی که در رکاب ایشان عاشقانه حرمت و رفعت انسان  را بر هستی خویش مقدم داشته اند​

 

ارتجاع مذهبی تدبیر استعماری است

پادزهر آن خردورزیدن و هشیاری است

مرتجع غارتگر و وابستگی کیش است و دیو

دشمن آزادی ونور وخداپنداری است

تا بمرفق غرقه در خون است دست مرتجع

هر کجا پا میگذارد خون انسان جاری است

آسمانی را که میگوید، جهان از چشم اوست

سهم او برتر نشینی، سهم مردم خواری است

درپس زنار و تسبیح و خرافات و درفش

نفع اضداد بشر، تنظیم استثماری است

رشد انگل، موج میمون، ریزش فرهنگ عشق

در نظام اجتماعی بدترین بیماری است

چاره میهن نظام مردمی باور بعلم

راندن اهریمن از کاشانه با همکاری است

ماورای عقل و قانون هیچ معیاری مباد

راه و رسمی دیگر از روح عدالت عاری است

لیک اینبار آن گراز افتاده در دام بشر

وین دگر پایان خط و چرخش تکراری است

انقلابی میهنی، حرمت بانسان، عدل و داد

فصل باور بر بشر، پایان دین-ابزاری است 

 

پیروزی از آن انقلابیون آزادیستان است