تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

شنبه ۲ اردیبهشت - کانادا (‌اتاوا و تورنتو) - تظاهرات حامیان مقاومت علیه نمایش مسخره انتخاباتی فاشیزم آخوندی - با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی آخوندی

تورنتو مرکز شهر

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

اتاوا مقابل پارلمان فدرال

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

تظاهرات در کانادا - محکومیت نمایش قلابی انتخابات آخوندی- نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی