باکمان تأثر و تاسف از درگذشت خانم فائقه مبرقع از اشرف نشانهای پرشور و حامیان فعال مقاومت در سوئد مطلع شدیم و فقدان او را به خانواده گرامی اش و به خانواده بزرگ مقاومت، به ویژه به یاران و همرزمانش در سوئد و یوتوبوری، تسلیت می گوییم.

فائقه مبرقع که فارغ التحصیل رشته بازرگانی در تهران و مددکار اجتماعی در سوئد بود، طی بیش ازسه دهه در مسیر مقاومت تلاش کرد.
این اشرف نشان پرشور در تمام تظاهرات و صحنه های مختلف کار و تلاش در افشای جنایات ضد بشری رژیم و در کنفرانسها و دیدارهای سیاسی و روشنگرانه با پارلمانترها و مطبوعات حضور داشت و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد.
یاران و همرزمانش همواره از منتهای مهربانی و صمیمت و مایه گذاری او سرشار می شدند و به مثابه تکیه گاهی در همه مشکلات به او اتکا می کردند.
یادش گرامی و خاطره تابناکش همواره زنده است و یارانش جای خالی او را باتلاش هرچه فعالتر پرخواهند کرد.