افتخار ساختن تندیس هلین بولوک را دارم.

تندیس هلین بولوک را در کنار تندیس مرضیه خواهیم دید.

هلین بولوک، خواننده انقلابی گروه یوروم پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا در زندان ترکیه روز جمعه ۳ آوریل جان خود را از دست داد.

وی در اعتراض به فشارهای پلیس و ممنوعیت فعالیت های هنری گروهشان دست به اعتصاب غذا زده بود.