جمشید پیمان: حمید جان تو هم رفتی! 


«سوگوار درگذشت یار صادق مقاومت در اتریش، حمید خلّاق دوست، هستیم»

 
حمید خوش اخلاق
حمید مهربان
حمید صادق
حمید یک‌رنگ و صمیمی
حمید مبارز
حمید خستگی نشناس
حمید یار وفادار مقاومت
حمید عاشق مجاهدین
حمید سازش ناپذیر در برابر دشمن
حمید فروتن و خاکی در همراهی با دوست
حمید حق شناس
حمید ما، حمید خلاّق دوست، از رنج جهان رهید و ما را با رنج هامان و اندوه نداشتنش وا گذاشت!
حمید جان، میزکتاب را که مثل جانت دوست می داشتی، عکس های مریم و مسعود را که با احترام با خود می آوردی، پرچم های مقاومت و مجاهدین و پرچم ایران را که نمی گذاشتی بر زمین بمانند، در نبودت و به یادت و در ادامه ی راهت، در همه ی آکسیون های مقاومت مقدس می داریم! 
حمید جان راهت ادامه دارد!
حمید جان،نام نیکت جاودانه باد!