جمشید پیمان: چرا به مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش پاسخ مثبت می دهم!

مسعود رجوی 
ـــ چند روز پیش آقای مسعود رجوی در پیامی ویژه و با اهمیت "مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش ملّی ایران" را اعلام کرد.
ـــ ضرورت اعلام مؤسسان پنجم را باید در تغییر و تحول‌های سیاسی و اجتماعی در داخل ایران طی چهار سال گذشته و بحران‌های فزاینده‌ای که رژیم آخوندی را در خود فرو برده است، دید! 
ـــ برجسته‌ترین و روشن‌ترین نشانه‌های این دگرگونی‌ها در قیام مردم ایران در سال‌های نود و شش و نود و هشت در برابر رژیم بود که با کشتار گسترده از سوی حاکمیت جنایت‌کار آخوندی روبه رو شد.
ـــ در جریان این قیام‌ها خواست و شعار اصلی مردم از مطالبات صنفی به سرنگونی و براندازی تمامیت نظام تبدیل گشت. همچنین یک بار دیگر این امر برجسته شد که در برابر این رژیم خون‌ریز و به غایت بی‌رحم، شیوه ی مبارزه مسالمت آمیز، شیوه ای است که راه به جایی نمی برد. تشکیل کانون های شورشی، پاسخ به وضعیتی بود که از جانب حاکمیت آخوندی، با سرکوب‌ها، زندانی کردن ها و کشتارهای خیابانی و اعدام ها، نوسازی شد.
ـــ در این سرفصل و پیچ تاریخی، رویارویی آزادی خواهان و رژیم، ارتش آزادی بخش ملی ایران در فرایند تحولاتش مؤسسان پنجم را اعلام و به مردم ایران عرضه کرده است.
ـــ من نه عضو سازمان مجاهدین خلق هستم و نه عضو ارتش آزادی بخش ملی ایران. امّا مبارزه ای را که در مجموعه فکری و عملی آنها، برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک(با پیش شرط ها و ملاحظات مربوط به آن) از چهل سال پیش جریان دارد،هم ضروری و هم درست می دانم. این مبارزه در همه‌ی ابعاد و تاکتیک های اتخاذی‌اش، از سوی شورای ملی مقاومت نمایندگی می شود.
ـــ از این نقطه است که من به عنوان یک ایرانی مخالف رژیم آخوندی و خواهان براندازی آن و استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در عرصه ی فراگیر شورای ملی مقاومت؛
سازمان مجاهدین خلق(عضو شورای ملی مقاومت)
همه ی سازمان ها ی سیاسی و صنفی و فرهنگی(عضو شورای ملی مقاومت)
همه ی شخصیت های منفرد (عضو شورای ملی مقاومت)و ارتش آزادی‌بخش ملی ایران)
را یک جریان به هم پیوسته و منسجم می بینم و می دانم و تصمیم ها و موضع گیری های آن، (از جمله اعلام مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخشملی ایران) را مبتنی بر ضرورت‌های موجود و امری الزامی می شمارم.
ـــ از این منظر، صمیمانه اعتقاد دارم که هر ایرانی آزادیخواه و باورمند به برنامه و عمل شورای ملی مقاومت، بطور واقعی و در عمل عضو مؤسسان پنجم ارتش آزادی‌بخش ملی ایران است و متناسب با توانایی ها و امکاناتش، به توسعه و تعمیق مبارزه‌ی که در این مرحله جریان دارد، همدل و همراه است.
ـــ با این استدلال و در این فرایند، من با اختیار کامل و بر اساس خواست و تصمیمم خودم پیوستنم را به مؤسسان پنجم اعلام می کنم. 
به امید سرنگونی هرچه سریع‌تر و زودتر جمهوری اسلامی و زدوده شدن این لکه ننگ از میهن عزیزمان ایران!
به امید استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه‌ی اصول و با ملاحظه‌ی همه‌ی الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران آزاد!