رضا پچراک:‌ پیروزی آزادیستانان نزدیک است

 

زمزمه ای سرخ در گوش گرگزادگان مستی که در سیاهچالهای نظام تشیع برانداز حاکم بخدمت اهریمن تن فروخته اند

 

 

میشود خورشید و عدل وعشق را انکار کرد

میشود مرغان حق را سنگ زد، آزار کرد

میشود با نعره دیوانه واری نیمه شب

کودکان خفته را از خواب خوش بیدار کرد

با دریدن، با خریدن، با توهم، با فریب

میشود ذهن بشر را تیره و بیمار کرد

میشود بیرون کشید از کاسه چشم مردمان

یا که چشم خلق را از رنج و غم خونبار کرد

آری آری میشود گلهای نوپا را بصف

در دل شب تیرباران پای هر دیوار کرد

میشود انسان ستیزی کرد و در حق بشر

جرم بیحد و جنایت بی امان بسیار کرد

لیک در فردای رستاخیز میگیرد خدا

انتقام از هرکه با انسان چنین رفتار کرد

نیز روزی بگسلد زنجیر و می بینی بچشم

آنچه خشم توده ها با هر ستم سالار کرد

میشود خورشید و عدل و عشق را انکار کرد

میشود مرغان حق را سنگ زد، آزار کرد

 

پیروزی آزادیستانان نزدیک است