حسین پویا: رئیسی و وعده های آهسته!

هزاران خانه می سازم ولی آهسته آهسته

سه تا پایانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

هزاران شهرک زیبا به روی کاغذ بی خط

ریاکارانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

حساب کارمندان و معلم های کشور را

پر از یارانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

برای کشتن ویروس، صدتا واکسن باحال

در آشپزخانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

مهار قیمت اجناس را هم در نظر دارم

براش سامانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

برای کاهش نرخ دلار اما، دلار فِیک (تقلبی)

من آزادانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

برای مشکل بی آبی اهواز و سوسنگرد

سه تا رودخانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

دوباره نرخ بنزین را برای شادی عظما

گران پنهانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

برای جنگ با امپریالیست کفر و استکبار

منم رایانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

ولی قبل از همه حل می کنم موضوع مسکن را

براتون خانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

برای اینکه جنس خانه ها خوب باشه آنها را

پس از صبحانه می سازم ولی آهسته آهسته

 

شباهتهای بسیار است بین بنده و عظما

منم افسانه می سازم ولی آهسته آهسته