حسین پویا: گفتگوی سیدعلی و آخوند اژه‌‌ای

 

 

 

به دنبال ادعای مسخره آخوند اژه ای مثلا رئیس قوه قضائیه حکومت آخوندی که گفته است که او مرد حقوق بشر و قانون است.

اژه ای گفت که من مرد حقوق بشرم
سیدعلی گفت از افکار تو من با خبرم

اژه ای گفت که من تابع قانونم و دین
سیدعلی گفت بله ملتفتم، آخ کمرم

اژه ای گفت که من تابع دستور تو ام
تا بدانی که به مزدروی تو مفتخرم

سیدعلی گفت که من عاشق دندان تو ام
هرکه را گاز بگیری من از او منزجرم

همچنین با خبر از ضربه قندان تو ام
هست آن ضربه تو کیسه قند و شکرم

اژه ای گفت که قربان شما من بشوم
بنده در گاز گرفتن همه صاحب نظرم

جای دندان من از مار خطرناکتر است
چونکه آخوندم و از مار خطرناکترم

اینهمه سال فقط آرزویم این بوده
که منم مثل شما یکدفه بالا بپرم

گرچه هربار قیامی بشود برق سه فاز
مثل یک ضربه چکش بپراند ز سرم

سیدعلی گفت که من از تو بسی خشنودم
آورین برتو که بودی همه جا همسفرم

لیک ای شیخ بدان بنده خودم مثل شما
ترس افتاده به جانم، شده درد جگرم