حسین پویا: تازه‌ترین "پاراپکانی" رئیسی!

 آن رئیسی گفت با بانگ بلند

ای پسرجان هرچه می گویم نخند

 

گرچه دارم دکتراهای زیاد

لیک معروفم به شیخ بیسواد

 

گفت عاقا هرچه هستی بی خیال

تا توانی پاچه ما را بمال

 

می کنم بنده شما را مقتدر

تو فقط بنشین بفرما شِر و وِر

 

مخلص و فرمانبر عاقا منم

لاجرم بنده فقط زِر می زنم

 

آب باید زودتر گردد روان

در کف زاینده رود اصفهان

 

ابر باید باعث باران شود

آرد باید پخته گشته نان شود

 

هست عاقا دلخور از نرخ دلار

 گفت باید کم شود روزی دو بار

 

برق هم باید فشارش کم شود

تیرهای برق هم محکم شود

 

دوغ هم باید که مجانی شود

شیشه های دوغ آلمانی شود

 

نرخ مسکن ظاهرا عمقش کم است

پایه های خانه اما محکم است

 

نرخ نان و گوشت هم کم می شود

ماست هم، هم ارز شلغم می شود

 

از تورم خلق حیران می شود

مرغ و تخم مرغ ارزان می شود

 

الغرض پاراپکانی لازم است

حکم ما آنگوزمان قاسم است