رحمان کریمی: تقدیم به اعضای کانون نویسندگان ایران و تمامی آزادیخواهان  ( در رثای بکتاش  آبتین )

 

آزاده مردی دلاور 
از دیار دردهای بی شمار 
از زندان شریعتمداران « سخت مهربان » 
بال و پر گرفت و 
به جاودانگی پیوست 
ای واژه پردازان آزادیخواه میهنم 
به زندان ها بروید 
که « آزادی » در دسترس است !! 

رحمان کریمی