رضا پچراک:‌ صبر خون پالا

پیشکش به پهلوانان میهنم که گلریزان بر آستانه خورشید را رقم زدند

 

حاصل از این صبر خون پالا بهاران است و بس 

رویش آلاله از عمق بیابان است وبس 

زخم تیغ خصم انسان و خدا بر پشت خلق 

گرچه خونین گرچه چرکین رو به درمان است و بس 

میشود میهن رها از چنگ تبعیض و ستم 

سلطه خونبار شیطان رو به پایان است وبس 

تا بروید شادی و گل در نگاه کودکان 

چاره در باور به انسان تا به بنیان است و بس 

باوری در شان میمون از خدا بیگانگیست 

باوری انسانگرا در شان انسان است وبس 

ریشه کن باید شود از ذهن انسان ارتجاع 

راه دانش، راه ایمان راه یزدان است و بس 

شرح آن دینی که اهریمن روایت میکند 

مسخ باورهای انسانی مسلمان است و بس 

عاشق آن شعله سرخم که در دستانتان 

چشمه آزادگی در قلب ایران است و بس 

حاصل از این صبر خون پالا بهاران است و بس 

رویش آلاله از عمق بیابان است وبس

 

میعادتان با بهار فرخنده باد