چند برگ دستنویس از یادداشت‌های پدر مسعود رجوی در جریان محاکمه در بیدادگاه نظامی شاه - ۲۷ تا ۳۰بهمن۱۳۵۰

 

پس از ۵۰سال دست‌نوشته‌های منتشرناشده از نخستین دادگاه علنی مجاهدین

در بیدادگاه نظامی شاه 

 

د