تقوا بر بنیاد برابری ـ گفتارهایی از استاد جلال گنجه‌ای ـ قسمت سوم

تقوا بر بنیاد برابری:

انسان زمانه، هر زمان و متناسب با شرایط اجتماعی و تاریخی خودش، چنان‌چه شرط یاد شده را محقق کرده، درجاتی از تقوی را ایجاد کرده و پیموده باشد که خود را در ردیف مخاطبان قرآن قرار بدهد، مصداق تازه‌یی از نزول قرآن بر قلبی برخوردار از «تقوی» را محقق کرده است.

آری و تا آنجا که به خداوندی خدا برمی‌گردد، هدف اعزام رسولان که همانا هدایت و رحمت آفرینی خداوند است، یک نعمت جاری و همیشگی و ذاتی خداوند مهربان است. و البته، که برخورداری از این نعمت توسط مخاطب بشری، بدین برمی‌گردد که چه کسی و در چه هنگامی در شمار اهل تقوی و شایسته خطاب وحی و راهنمایی خداوند باشد.