تهران-پارک تمدن پخش شعارهای سرنگونی، مرگ برخامنه‌ای درود بر رجوی، مرگ بر گرانی خامنه ای رئیسی

تهران-پارک تمدن، ساعت ۲۰۱۵ جمعه ۲۳ اردیبهشت

 

تهران-پارک تمدن، ساعت ۲۰۱۵ جمعه ۲۳ اردیبهشت: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ برخامنه‌ای درود بر رجوی، مرگ بر گرانی خامنه ای رئیسی، نه شاه می خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون، توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه