رحمان کریمی: می بارم

                 

 

            مــی  بــــا رم 

 

        
برپشتواره ابرها می روم 
ونمی بارم . 

زیرچراغان غوغایی آسمان 
درروشنای مطلق هستی 
ذوب می شوم 
و نمی بارم .

ازتمامی دریاها 
که کلماتم را نهنگ می کنند 
می گذرم 
ونمی بارم .

حجم عظیم وکبود نازایی 
درشورانگیزترین لحظه های انتظار 
همه زایش هارا درخود می کشد 
ونمی بارم . 

ازاین سترون آفاق گرد عصیانی 
به طلوع کلمات پناه می برم 
وهمچنان  
نمی بارم . 

وشگفتا ، امشب 
این مذاب جاری 
که برپشتوارهٌ ابرها می رود ، بی تاب 
می خواهد ببارد یکسر 
مثل باران شفق ، بردیوار افق 
مثل باران اشک ، برزخمهٌ درد  

هرچه باداباد 
طغیان طراوت ازفرشته  می گیرم  
ازدوست ، از مجاهد خلق 
و می بارم 
می بارم برتشنه ترین زمین خدا 
بر ایران 

و
آرام 
می گیرم .