پخش شعارهای سرنگونی در دریاچه گل‌بهار مشهد – تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

 

مشهد، دریاچه گل‌بهار، پنجشنبه ۱۳مرداد، ساعت ۱۹: پخش شعارهای تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر