رضا پچراک:‌ موج شورش بیکران باید

 

پیشکش به آستان مقاومت تاریخی انسان بر ضد ارتجاع و پیشتازان آن ارتش آزادی و کانونهای آزادیستان شورشی


بدفع شر و شیطان موج شورش بیکران باید
چنان آرش بهر میدان خدنگی در کمان باید

میان خلق و جباران نبردی یکنفس برپاست
سخن تنها ز آزادی ستاندن در میان باید

ز اهریمن تنفر گرچه باید، لیک کافی نیست
به دل عشق وطن، باور بانسان، بیش از آن باید

نه تنها بوسه باید زد بخاک سرخ این میهن
که هردم بوسه بر دستان خلق قهرمان باید

لجنزاری که با تحریف دین گسترده اهریمن
ز بنیان ریشه کن سامانه اش از این جهان باید

برای راندن لشخوارگان از سفره مردم
به هر سویی عقابی تیز پر در آسمان باید

اگر زنجیر خواهی بگسلد از پای این میهن
فقط با دست شورشباوران شورشگران باید

نشاید انتظار از ضد خلق و ضد میهن داشت
که نسلی پهلوان خواهد چو تغییری کلان باید

درین دریای طوفانزا وگر دلتنگ جانانی
نگاهت زندگی باور فراسوی زمان باید

بدفع شر و شیطان موج شورش بیکران باید
چنان آرش بهر میدان خدنگی در کمان باید