ساعت وصل: گسترش اعتراضات اجتماعی علیه رئیسی جلاد

گسترش اعتراضات اجتماعی علیه رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۲۸مرداد۱۴۰۱ 

مهمان برنامه مهرداد عباسی

ساعت وصل برنامه‌ای که صدای شما مردم بپاخاسته و شورشگر میهن عزیزمان ایران است.
امروز، روز ۲۸ مرداد یادآور کودتای ننگین دربار شاه خائن هست که با همدستی آخوندها و پشتیبانی استعمار علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ انجام شد.
دیکتاتوری سلطنتی هر چند بعد از آن کودتا، ۲۵سال برای خودش فرصت بقاء خرید، اما بکلی نامشروع شد....
اما جوانان میهن در سالهای بعد علیه آن دیکتاتوری، بپاخاستند و با تشکیل سازمان‌های انقلابی مجاهدین خلق ایران و چریک‌های فدایی خلق ایران مبارزه قهرآمیز، علیه استبداد سلطنتی را برپا کردند و بقول پدر طالقانی راه جهاد گشودند.
اما برنامه امروز ساعت وصل را اختصاص دادیم به گسترش تظاهرات و اعتراضات در شهرهای مختلف میهن‌مان با شعار مرگ بر رئیسی....

 

گسترش اعتراضات اجتماعی علیه رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۲۸مرداد۱۴۰۱ ( قسمت ۲ )

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

 

گسترش اعتراضات اجتماعی علیه رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۲۸مرداد۱۴۰۱ ( قسمت ۳)

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

 

گسترش اعتراضات اجتماعی علیه رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۲۸مرداد۱۴۰۱ ( قسمت ۴)

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن