جمشید پیمان:‌ به گفته‌های من بیاندیش!

 

گفت: دوازده امام شیعیان را قبول داری؟

گفتم: نه!

گفت: علی وکردارش را چطور؟ قبول داری؟

گفتم: نه!

گفت:اصحاب پیغمبر اسلام را قبول داری؟

گفتم : نه!

گفت: خود محمد را چطور؟ او را هم قبول نداری؟

گفتم: او را هم قبول ندارم!

گفت: قرآن چی؟ قرآن را که  قبول داری؟

گفتم: قرآن را هم قبول ندارم و خیالت را راحت کنم؛ الله را هم قبول ندارم!

گفت : با این حساب تو چرا همراه مجاهدینی؟

گفتم: این شد پرسش حسابی و اساسی ! امّا پاسخت :

"همراهِ مجاهدینم زیرا برای آزادی و حقوق بشر می کوشند"

" همراه مجاهدینم زیرا با نظام ضد آزادی جمهوری اسلامی پیکار می کنند"

" همراهِ مجاهدینم زیرا برای اعاده حقوق انسانی مردم ایران ، از جانشان مایه می گذارند" 

"همراهِ مجاهدینم زیرا مرا از خودشان نمی رانند چون خدا و پیغمبر و امامانشان را قبول ندارم"

" همراه مجاهدینم زیرا در مبارزه با رژیم آخوندی نه چپ و راست می زنند و نه سست می شوند"

"همراه مجاهدینم زیرا در مبارزه شان با جمهوری اسلامی صادق‌اند و من جز صداقت از آنها ندیده‌ام"

"همراهِ مجاهدینم زیرا مبارزه شان را مشروط به پاداش پس از پیروزی نکرده‌اند"

" همراه مجاهدینم زیرا مسلمانی شان (اسلامی را که تعریف می کنند) با موازین حقوق بشری منطبق است"

"همراه مجاهدینم زیرا برای دین‌شان نمی جنگند و به خودشان به اعتبار دینشان مزیتی نمی بخشند"

باری؛

همراهِ مجاهدینم و تا هنگامی که چنین‌اند با آنها می مانم و محکم و استوار هم می مانم!

همراه مجاهدینم و اصراری ندارم و اصلا تو را هم دعوت نمی کنم به آنها بپیوندی. امّامی‌گویم:

 به گفته های من بیاندیش!