جمشید پیمان : جان‌فدایان راه آزادی ایران را به خاموشی نسپاریم


سلام دوستان، شما شنیده اید که یک جوان ایرانی (محمد مرادی) در لیون فرانسه برای رساندن فریاد آزادی خواهی مردم ایران،برای افشای جنایت‌های بی مرز جمهوری اسلامی، جان خودش را فدا کرده است!
شما پیام ویدیویی او را قبل از جانبازی اش شنیده اید؛
او در این پیام به صراحت و در آرامش و با شجاعت به مردم جهان اعلام می‌کند که چرا می‌خواهد دست به چنین کار سترگی بزند!
او خواست با خاموش کردن چراغ زندگی اش بر تباهی و تاریکی جمهوری اسلامی نور بتاباند
او خواست با نثار جانش دیوار سکوت و بی تفاوتی تماشاچیان مماشات‌گر را بشکند.
او خود را خاموش نکرد، او فریاد کشید، فریاد کشید.
او گفت که مرگ را بر زندگی ننگین ترجیح می‌دهد.
دوستان، شاید او می توانست راه مناسب تری بیابد، اما او همان راهی را که یافته بود و مناسب تشخیص داده بود برگزید.
او در انتخابش تنها و تنها از خودش مایه گذاشت و بزرگ ترین سرمایه اش، جانش، را نثار کرد!
من در قلب و ذهن او نبوده ام و نمی دانم بر اساس چه عللی تصمیم به فدا کردن خودش گرفته است!
 شاید( فقط شاید) فکر کرده  اگر بماند ناگزیر به تسلیم می شود! مجبور می شود خود را در اختیار وزارت اطلاعات رژیم قرار دهد، رفیقان و همراهانش را لو بدهد، خودش را بفروشد و جان مخالفان رژیم را به خطر بیاندازد! به قول خودش زندگی ننگین را نمی خواسته ادامه دهد و مرگ را بر زندگی آلوده به ننگ ترجیح داده است!
 اما او در پیام ویدیویی اش دلایلش برای انتخابش را توضیح می دهد! 
گذشتن از جان با منطقی که او ارائه کرده، شجاعت می خواهد!
 من او را قهرمان ننامیده ام و نخواسته ام او را سمبلی برای مبارزه کنم.  واکنش من نسبت به او برای تشویق دیگران به تکرار  این شیوه  نیست.
 من شخصا کار او را تایید نمی کنم. چون اگر او را تایید کنم باید از خودم بپرسم پس چرا خودم همین شیوه را اتخاذ نمی کنم! 
اما من او را یک ایرانی می دانم که اعتراضش به موجودیت رژیم جمهوری اسلامی را اینگونه ابراز داشته است. به گمانم، او با خود اندیشیده که جز آنچه کرد، کاری از دستش بر نمی آید. من که نمی توانم بگویم نه، اشتباه کرد. اگر زنده می ماند می توانست هوشی مین بشود! 
 باری، به تصمیمش احترام می گذارم و یادش را گرامی می دارم! و به نظر من باید یادش را گرامی داشت ، باید پژواک صدایش شد، باید حامل پیامش گشت و فریادش را در هر جا و هر اندازه تکرار کرد!
نگذاریم رژیم جمهوری اسلامی بر فریاد شهیدانمان خاک خاموشی بپاشد! 
۲۹/۱۲/۲۰۲۲