دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ با شعار نه شاه نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

امروز شنبه ۲۹بهمن‌ماه، همزمان با  دومین روز کنفرانس امنیتی در شهر مونیخ برگزار می‌شود. ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق برای دومین روز متوالی یک آکسیون اعتراضی  در مقابل محل این اجلاس برگزار کردند.

 

مونیخ - ایرانیان ازاده شعار می‌دهند مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی - ۲۹بهمن

 

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین با شعار نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

مونیخ - آکسیون ایرانیان آزاده با شعار سلطنت، ولایت یک صد سال جنایت - ۲۹بهمن

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین با شعار نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری - ۲۹بهمن

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 0

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 1

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 2

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 3

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 4

 

 

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 0

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 1

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 2

-دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ - 3