مسعود رجوی: در بهمن آتشین ۱۴۰۱، ماه سقوط دیکتاتوری سلطنتی در ۱۳۵۷ درود و آفرین

 

به کانون‌های قهرمان شورشی در مؤسسان پنجم در سراسر میهن اشغال شده
شاه‌زده و خمینی گزیده
در بهمن آتشین ۱۴۰۱ماه سقوط دیکتاتوری سلطنتی در ۱۳۵۷
درود و آفرین
به‌خاطر حداکثر تهور و جسارت
در ۷۵۰ پراتیک انقلابی و ۳۲۰ عملیات ضداختناق و شب شکن
با بیش از ۱۰۰۰ شعله و مشعل و استقبال از خطر برای هموار کردن راه قیام
پس از هزاران دستگیری و بیشترین پیگرد و فشار همراه با سانسور ارتجاع و استعمار اما خلق اسیر به‌خاطر می‌سپارد
باز هم تأکید می‌کنم کس نخارد پشت ما
سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود شورشگران پیروزی می‌سازند
انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود
مسعود رجوی
۳۰ بهمن ۱۴۰۱