ضرورت شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در گسترش قیام ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: احمن کامیاب

در پایان ماه بهمن شاهد گسترش آتش توسط کانون‌های شورشی و جوانان شورشگر در سرتاسر میهن اشغال شده بودیم. آنچنان که بیش از ۳۲۰عملیات ضداختناق و شب‌شکن همراه با ۷۵۰پراتیک انقلابی و بیش از هزار شعله و مشعل برافروخته علیه دستگاه سرکوب رژیم آخوندی را داشتیم که تمامی این تهورها و شجاعت‌ها و استقبال از خطرها برای آزادی و رهایی مردم ایران بوده و هست.

در هفته گذشته همچنین شاهد گسترش شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در نقاط مختلف میهنمان بودیم. در برنامه این هفته می‌خواهیم به ضرورت این شعار در راستای گسترش قیام نگاهی داشته باشیم.

با درود بر مردم دلیر سیستان و بلوچستان که خروش شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبرشان پیشاپیش مردم ایران که هر هفته طنین‌انداز است و با گرامی داشت خاطره زن دلیر هموطن بلوچ زربی‌بی اسماعیل زهی از مجروحان جمعه خونین زاهدان و جنایات پاسداران خامنه‌ای که پس از ۱۴۳روز در روز دوم اسفندماه به شهادت رسید برنامه امروز را شروع می‌کنیم. 

ساعت وصل ـ قیام سراسری مردم ایران استمرار دارد ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ تا سرنگونی نظام آخوندی از پا نمی‌نشینیم ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ نه شاه نه شیخ جمهوری دمکراتیک خواسته مردم ایران ـ قسمت چهارم

تماس ایرانیان آزاده از داخل میهن در زنجیر