رضا پچراک: نام تو تا زندگی آید بپایان زنده است

 پرواز مجاهد خلق کبیر خواهر عذرا علوی طالقانی-خواهر سوسن- را بسوی معبود به پیشگاه مجاهدین خلق و جبهه تاریخی آزادیستانان و ستایشگران آزادی تسلیت میگویم. در سایه مبارزه ای چنین فراسوی مرزهای طاقت انسانی، امروز آزادی تاریخی خلق قهرمان  به چشم برهمزدنی در فاصله است.

 

تا که ایمان شعله ور در قلب انسان زنده است

گرچه گل از شاخسار افتد، گلستان زنده است

دیو استبداد بر زانو فتادست این زمان

سازمان خلق اما پایکوبان زنده است

مرز بی معنی و مفهوم زمان بی اعتبار

در ضمیر آنکه از شوق بهاران زنده هست

باوری پوینده، ایمان بر تکامل، عشق خلق

بر فراز دار هم حلاج اینسان زنده است

صیقل آری میخورد انسان برزمی بی خلل

مرغ توفان اینچنین در قلب توفان زنده است

مهربان، رفتی خداحافظ بدان میراث تو

همچواختر در دل تاریخ ایران زنده است

یاد تو زاینده سرو است و باران در کویر

نام تو تا زندگی آید بپایان زنده است

آرمانت میدرخشد چون فروغی جاودان

تا که طغیان بر زمین در نفی شیطان زنده است

تا که ایمان شعله ور در قلب انسان زنده است

گرچه گل از شاخسار افتد، گلستان زنده است