ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی - ۲۱تیر ۱۴۰۲

ایتالیا - استقبال گسترده ایرانیان آزاده در برابر پارلمان ایتالیا از خانم مریم رجوی

ایتالیا - استقبال گسترده ایرانیان آزاده در برابر پارلمان ایتالیا از خانم مریم رجوی

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی